2019 / 2 No' lu Ata Denetim Duyurumuz

Limited şirket tüzel kişiliğinden tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan vergi borcunun şirket ortaklarından tahsili için öncelikle kanuni temsilcilerin takibinin gerekmediği hakkındaki Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı 20.06.2019 tarihli ve 30807 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıştır.